Švihadlová telesná výchova je balík 6 vyučovacích hodín určených pre žiakov 1. stupňa Základnej školy, ktoré budú prebiehať počas hodín telesnej výchovy. Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov rope skippingu, ktorých osobne pozná a vyberá Pavlína Hadová, ktorá je manažérkou projektu, uznávanou lektorkou a zakladateľkou športu rope skipping na Slovensku. Všetci lektori sú vyškolení o priebehu hodín telesnej výchovy na školách a ako vyzerá osnova. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje jadrom hodiny, čiže výučbou skákania cez švihadlo zábavnou formou. Jednotlivé hodiny obsahujú skoky cez dlhé švihadlo, skákanie vo dvojiciach, ale aj základné triky so švihadlom, ich možnosti kombinácie. Deti sa naučia jednoduchú choreografiu. Hodina sa ukončí strečingom.
  • Školy sa nemusia nikam prihlasovať, ani nahlasovať svoj záujem. Budú oslovované v rámci možností a kapacít lektorov rope skippingu.
  • Úspešný uchádzači, čiže „poskytovatelia MODULOV“ budú v priebehu školského roka 2022/2023 oslovovať riaditeľov základných škôl s cieľom dohodnúť si možnosť realizovať ich MODUL na hodine telesnej a športovej výchovy so súhlasom MŠVVaŠ.
  • Uvedení poskytovatelia MODULOV riadne prešli posúdením odbornej komisie a ich projekt spĺňa potrebné náležitosti.
  • Poskytovatelia môžu realizovať svoj MODUL iba na I. stupni ZŠ (žiaci 2.,3. a 4. ročníka), prioritne pre žiakov 2. ročníka ZŠ
  • Na školách, kde im to bude umožnené, budú realizovať svoj MODUL priamo na hodine telesnej a športovej výchovy vždy za prítomnosti zodpovedného pedagogického zamestnanca školy
  • S vedením školy si poskytovateľ dohodne frekvenciu, konkrétnu triedu/triedy a podrobnosti spolupráce
  • 1 MODUL obsahuje 6 vyučovacích hodín, ktoré musia byť odučené v jednej triede
  • Každá zrealizovaná modulová hodina bude evidovaná vo formulári „mesačný výkaz“, v ktorom príslušný pedagóg potvrdí svojím podpisom, že hodina prebehla. Na záver mesiaca tento mesačný výkaz potvrdzuje riaditeľ školy.
  • Po úspešne zrealizovanom projekte môže byť škola oslovená na vyplnenie krátkeho dotazníka na vyhodnotenie spokojnosti.
Prihlásiť vašu školu môžete prostredníctvom emailu ropeskipping.academy@gmail.com alebo telefonicky 0905790607.  V prípade, že bude voľná kapacita, prídeme aj na vašu školu.